Tel: 01765 604299
25 Kirkgate, Ripon,
North Yorkshire HG4 1PB